Opteron 3.0GHz

454906-B21
454906-B21 HP Proliant BL685C G1 2p Opteron 8222 Dc 3.0GHZ 4GB Ram SAS/SATA Hot Swap Gigabit Ethernet Blade System. New Bulk Pack.
447966-B21
447966-B21 HP Blade Svr Bl685c G5 8356 Qc 2x2.3GHz 8G 2P. Refurbished.
454906-B21
454906-B21 HP Proliant BL685C G1 2p Opteron 8222 Dc 3.0GHZ 4GB Ram SAS/SATA Hot Swap Gigabit Ethernet Blade System. Refurbished.